Etkili Ders Çalışma Yöntemleri

16.12.2023
11
Etkili Ders Çalışma Yöntemleri

Etkili Ders Çalışma Yöntemleri: Akademik Bir Bakış

 • Bu bölümde, akademik başarının önemi ve etkili ders çalışma yöntemlerinin bu başarı üzerindeki etkisine genel bir bakış sunulur. Ayrıca, çalışma yöntemlerinin öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimleri üzerindeki rolü ele alınır.

Ders Çalışma Yöntemlerinin Psikolojik Temelleri

 • Bu kısımda, öğrenme teorileri ve bilgi işleme modelleri üzerinden ders çalışma tekniklerinin psikolojik temelleri incelenir. Öğrenme stilleri, bellek süreçleri ve dikkat kavramları bu bölümün ana odakları arasındadır.

Etkili Ders Çalışma Teknikleri

 • Dağınık Öğrenme :
 • Öz-Test Yöntemi :
 • Açıklayıcı Öğretim :
 • İlişkilendirme ve Görselleştirme:

Dağınık Öğrenmenin Temelleri

 1. Bellek Süreçleri: Dağınık öğrenme, öğrenilen bilgilerin uzun süreli hafızada saklanmasını teşvik eder. Tekrarlar arasındaki zaman dilimleri, beyin için bilgiyi işleme ve pekiştirme fırsatı sağlar.
 2. Unutma Eğrisi: Alman psikolog Hermann Ebbinghaus’un “Unutma Eğrisi” teorisi, bilginin zamanla nasıl unutulduğunu gösterir. Dağınık öğrenme, bu eğriyi aşağı çekerek, bilginin daha uzun süre hatırlanmasını sağlar.
 3. Konsolidasyon: Uyku ve dinlenme dönemleri, öğrenilen bilgilerin beyinde konsolide olmasına, yani uzun süreli hafızaya aktarılmasına yardımcı olur.

Dağınık Öğrenmenin Uygulanması

 1. Aralıklı Çalışma Programları: Ders çalışma oturumları arasında planlı aralıklar oluşturmak. Örneğin, bir konuyu bir gün çalışıp, birkaç gün sonra tekrar etmek.
 2. Kısa ve Sık Oturumlar: Uzun ve yoğun çalışma seansları yerine, kısa ama sık tekrar oturumları tercih etmek.
 3. Farklı Konuları Dönüşümlü Çalışmak: Aynı konu üzerinde sürekli çalışmak yerine, farklı konuları dönüşümlü olarak gözden geçirmek.

Dağınık Öğrenmenin Faydaları

 1. Yüksek Öğrenme Verimliliği: Aralıklı tekrar, bilgilerin daha kalıcı hale gelmesini sağlar, bu da uzun vadede öğrenme verimliliğini artırır.
 2. Daha Az Yorgunluk ve Sıkılma: Daha kısa çalışma oturumları, öğrencilerin dikkatini daha iyi korumasına ve yorgunluk hissini azaltmasına yardımcı olur.
 3. Esneklik: Dağınık öğrenme, öğrencilere ders çalışma programlarında daha fazla esneklik sunar ve zaman yönetimini kolaylaştırır. Dağınık öğrenme, özellikle uzun vadeli akademik başarı için etkili bir stratejidir. Bu yaklaşımı benimsemek, öğrencilerin bilgileri daha derinlemesine öğrenmelerine ve sınavlarda daha iyi performans göstermelerine yardımcı olabilir.

Öz-Test Yönteminin Özellikleri

 1. Aktif Öğrenme: Öz-test, öğrencilerin pasif alıcı olmaktan çıkıp aktif katılımcı olmalarını sağlar. Bilgileri sadece okumak veya dinlemek yerine, onları uygulamaları ve değerlendirmeleri gerekir.
 2. Bellek Pekiştirme: Kendi kendine test yapmak, öğrenilen bilgilerin bellekte daha etkili bir şekilde pekişmesine yardımcı olur. Bu, bilginin daha uzun süre hatırlanmasını sağlar.
 3. Gerçekçi Geri Bildirim: Öğrenciler, neyi bildiklerini ve hangi konularda eksikleri olduğunu daha gerçekçi bir şekilde değerlendirebilirler.

Öz-Test Yönteminin Uygulanması

 1. Flash Kartlar Kullanmak: Ön yüzünde soru, arka yüzünde cevap bulunan flash kartlar, öz-test için etkili bir araçtır.
 2. Pratik Sınavlar: Gerçek sınavları taklit eden pratik sınavlar veya testler yapmak, sınavlara hazırlık sürecinde faydalıdır.
 3. Öğrenme Günlükleri: Öğrenilen konular üzerine kısa yazılı veya sözlü testler yapmak.

Öz-Test Yönteminin Faydaları

 1. Metabilişsel Farkındalık: Öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerini değerlendirme ve yönetme becerilerini geliştirirler.
 2. Öğrenme Hatalarını Düzeltme: Yanlış anlaşılan veya eksik öğrenilen konuları tespit etme ve bunları düzeltme fırsatı sunar.
 3. Sınav Kaygısını Azaltma: Düzenli öz-test pratikleri, sınav kaygısını azaltmaya ve öğrencilerin sınavlarda daha rahat olmalarına yardımcı olur. Öz-test yöntemi, öğrencilerin bağımsız ve etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olan güçlü bir araçtır. Bu yöntem, özellikle karmaşık konuları anlamak ve uzun süreli hafızada tutmak için etkilidir.

Açık Öğrenmenin Özellikleri

 1. Sorgulayıcı Yaklaşım: Öğrenciler, öğrendikleri bilgilerin nedenlerini ve nasıllarını sorgular. Bu, bilginin temel yapı taşlarını anlama ve daha geniş bağlamlarda düşünme yeteneğini geliştirir.
 2. Bağlam Oluşturma: Açık öğrenme, bilgileri kişisel deneyimlerle veya mevcut bilgilerle ilişkilendirerek, öğrenilen materyalin daha anlamlı hale gelmesini sağlar.
 3. Aktif Katılım: Öğrencilerin aktif olarak bilgiyi işlemeleri ve üzerine düşünmeleri, pasif alıcı olmaktan ziyade aktif öğreniciler olmalarını sağlar.

Açık Öğrenmenin Uygulanması

 1. Neden ve Nasıl Soruları Sormak: Öğrenilen bir konu veya kavram hakkında “Neden?” ve “Nasıl?” gibi sorular sormak.
 2. Örnekler Üzerinden Açıklama Yapmak: Karmaşık kavramları basit ve günlük hayattan örneklerle açıklamak.
 3. Tartışma ve Grup Çalışması: Konuları gruplar halinde tartışmak ve fikir alışverişinde bulunmak.

  HIZLI OKUMA KURSU

Açık Öğrenmenin Faydaları

 1. Derinlemesine Anlama: Bu yöntem, öğrencilere konuları daha derinlemesine anlama fırsatı sunar ve yüzeysel öğrenmeyi aşar.
 2. Eleştirel Düşünme Becerileri: Soru sorma ve kendi açıklamalarını yapma süreci, eleştirel düşünme becerilerini güçlendirir.
 3. Uzun Süreli Hatırlama: Bilgileri anlamlandırarak öğrenmek, uzun süreli hafızada daha kalıcı olmalarını sağlar. Açık öğrenme, öğrencilerin pasif alıcı olmaktan çıkıp, öğrenme sürecine aktif olarak katılmalarını sağlayan etkili bir yöntemdir. Bu yaklaşım, özellikle karmaşık ve soyut konuların anlaşılmasında önemli bir rol oynar.

İlişkilendirme Tekniği

 1. Bilgiyi Mevcut Bilgilerle Bağlamak: İlişkilendirme, yeni öğrenilen bilgiyi öğrencinin mevcut bilgi tabanı veya kişisel deneyimleriyle bağlamayı içerir. Örneğin, yeni bir kavramı zaten bilinen bir konseptle ilişkilendirerek öğrenmek.
 2. Mnemonik Cihazlar: İlişkilendirme, akrostiş gibi mnemonik cihazlar yoluyla da gerçekleştirilebilir. Bu, bilgileri hatırlamayı kolaylaştırır.
 3. Hikaye Oluşturma: Öğrenilen bilgileri bir hikaye içinde yerleştirmek, öğrencilerin bilgileri daha iyi hatırlamasını ve anlamasını sağlar.Matematik Özel Ders

Görselleştirme Tekniği

 1. Bilgiyi Zihinsel İmgelemek: Görselleştirme, öğrenilen konuları zihinsel olarak canlandırmayı içerir. Bu, özellikle soyut kavramlar için yararlıdır.
 2. Konsept Haritaları ve Akış Şemaları: Bilgileri görsel olarak düzenlemek, konular arasındaki ilişkileri ve yapıyı anlamayı kolaylaştırır.
 3. Renkler ve Semboller Kullanmak: Ders notlarına renkler ve semboller eklemek, önemli noktaların vurgulanmasına ve hatırlanmasına yardımcı olur.

İlişkilendirme ve Görselleştirme Tekniklerinin Faydaları

 1. Anlama ve Hatırlama: Bu teknikler, öğrencilerin bilgileri daha derinlemesine anlamalarını ve daha uzun süre hatırlamalarını sağlar.
 2. Dikkat ve İlgi: Görsel ve ilişkisel öğeler, öğrenme sürecini daha ilgi çekici ve etkileşimli hale getirir.
 3. Yaratıcı Düşünce: İlişkilendirme ve görselleştirme, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir ve farklı bakış açılarından düşünmelerini teşvik eder. İlişkilendirme ve görselleştirme teknikleri, özellikle görsel ve yaratıcı düşünme tarzına sahip öğrenciler için oldukça etkilidir. Bu yöntemler, öğrenme sürecini daha etkili ve keyifli hale getirirken, aynı zamanda bilgilerin daha kalıcı hale gelmesine de katkı sağlar.

Bilişsel İşleme ve Bellek

 1. Derinlemesine İşleme: Etkili ders çalışma yöntemleri, bilginin sadece yüzeysel olarak değil, daha derinlemesine işlenmesini sağlar. Bu, bilginin uzun süreli hafızada saklanmasını ve daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırır.
 2. Bellek Pekiştirme: Tekrarlama ve ilişkilendirme gibi teknikler, bilginin bellekte daha kalıcı hale gelmesine yardımcı olur, bu da uzun vadede öğrenme verimliliğini artırır.

Motivasyon ve Öz-Yeterlilik

 1. İçsel Motivasyonun Artması: Öğrenciler, etkili çalışma yöntemleriyle daha fazla başarı elde ettiklerinde, bu durum içsel motivasyonlarını ve öğrenme isteklerini artırabilir.
 2. Öz-Yeterlilik Hissi: Başarılı ders çalışma deneyimleri, öğrencilerin kendi yeteneklerine olan inançlarını (öz-yeterlilik) güçlendirir, bu da onların daha zorlu akademik görevlere meydan okumalarını sağlar.

Duygusal ve Sosyal Etkiler

 1. Kaygı ve Stresin Azalması: Etkili ders çalışma yöntemleri, sınav kaygısını ve stresi azaltabilir. Daha iyi hazırlık, öğrencilerin sınavlar karşısında daha güvende hissetmelerini sağlar.
 2. Sosyal Bağlantılar: Grup çalışması ve tartışma gibi yöntemler, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirebilir ve akranlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir.

Metabilişsel Farkındalık

 1. Öğrenme Sürecinin Değerlendirilmesi: Etkili çalışma yöntemleri, öğrencilere kendi öğrenme süreçlerini değerlendirme ve yönetme becerilerini kazandırır.
 2. Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme: Öğrenciler, bilgiyi eleştirel bir şekilde değerlendirme ve karmaşık problemleri çözme becerilerini geliştirir.
 3. Etkili ders çalışma yöntemleri, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda zihinsel sağlıklarını ve genel yaşam becerilerini de olumlu yönde etkileyebilir. Bu nedenle, öğrenme sürecinde bu tür yöntemleri entegre etmek, öğrencilerin hem okulda hem de hayatlarının diğer alanlarında başarılı olmalarını destekleyebilir.

 Çalışma Ortamı ve Zaman Yönetimi

 • Ders çalışma ortamının önemi, dikkat dağıtıcı unsurların azaltılması ve etkili zaman yönetimi stratejileri üzerinde durulur.

Teknolojinin Rolü ve Dijital Araçlar

 • Teknolojinin ve dijital araçların modern ders çalışma yöntemlerindeki yeri ve bunların nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceği incelenir.

Sonuç

 • Etkili ders çalışma yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarılarına katkıları özetlenir. Ayrıca, bu yöntemlerin bireysel farklılıklara göre uyarlanmasının önemi vurgulanır.

Bu makale taslağı, ders çalışma yöntemleri üzerine bir akademik bakış açısı sunarken, aynı zamanda pratik ve uygulanabilir bilgiler de içermektedir. Öğrencilerin kendi öğrenme stillerine ve ihtiyaçlarına göre bu yöntemleri nasıl uyarlayabilecekleri üzerine odaklanmaktadır.

Whatsapp Hattımızdan Kursumuzla Buradan İrtibat Kurabilirsiniz.

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Bir Yorum Yazın

  error: Content is protected !!
  ×

  Hello!

  Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

  × Whatsapp Mesaj